ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevresel değerlere saygılı ve uyumlu sürdürülebilir üretim anlayışını önceliği olarak benimseyen Asil Çelik, ekosistemdeki yaşam kalitesinin artırılması için çevrenin korunup geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

Bu kapsamda sürdürdüğü üretim ve hizmet faaliyetlerinde;

 • Çevre mevzuatına uymayı
 • Hammadde ve doğal kaynakları korumayı, etkin ve verimli kullanmayı
 • Çevresel risklerini belirleyip yöneterek sürekli iyileştirmeyi,
 • Atıklarını ve enerji tüketimini azaltacak politikalar geliştirmeyi,
 • Faaliyet ve yatırımlarının çevresel etkileri en aza indirecek çalışmalar yürütmeyi,
 • İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele etmeyi,
 • Yerel halk, çalışan, tedarikçi, yüklenici gibi tüm paydaşlarının çevre bilincini geliştirecek faaliyetler yürütmeyi öncelikli politikası olarak kabul etmiştir.

Üretimi sürecine paralel olarak çevresel amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için Asil Çelik;

 • Hammadde ihtiyacının tamamını atık metal kullanarak karşılar.
 • Ürettiği atıkları en az %99’unu geri kazanım, kalanını düzenli depolama ile yönetir.
 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde atıksularını arıtırak alıcı ortama deşarj eder, arıtılmış endüstriyel atıksularını tekrar kullanır.
 • Gaz, toz, buhar ve aerosol gibi tüm hava emisyonlarını yasal limit değerlere uygun olarak atmosfere verir.
 • Sera gazı emisyonlarını kontrol eder ve sürdürülebilir olarak azaltır.
 • Çevresel parametrelerini izler, ölçer, azaltır ve ilgili taraflar ile paylaşır.
 • Koku, gürültü ve görüntü kirliliğini minimize eder.
 • Yeni yatırımlarında mevcut en iyi teknikleri kullanır, yeşil teknolojileri tercih eder.
 • Çevre yönetim süreçlerini geliştirip sürekli iyileştirilerek yönetir. Paydaşlarını da çevresel değerlerin korunup geliştirilmesi yönünde eğitir, bilgilendirir ve teşvik eder.