ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları, bilginin bütünlüğünü, kullanılabilirliğini, ulaşılabilirliğini sağlamayı, gözden geçirilmesini ve güncellenmesini

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu amaçlara ve enerji hedeflerine ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, gereken bilgi ve kaynağı sağlamayı,
 • Enerji ile ilgili tüm yasa, yönetmelikleri ve diğer şartları takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
 • Enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini sürekli iyileştirmeyi sağlamak adına kuruluşumuzun ölçeğine ve amacına uygun olacak şekilde yükseltmeyi,
 • Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm seviyelere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğinin sağlamayı,
 • Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,

taahhüt edilmektedir.